D N E V N I    R E D 

AKTUALNI SAT -

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje i nastavak obnašanja vijećničke dužnosti vijećnika

2. Prijedlog Odluke o razrješenju druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Zadra

3. Prijedlog Odluke o izboru druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Zadra

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2017. godinu

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu

7. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017.godinu

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli i namjeni viška prihoda po Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

10. Prijedlog Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru

11. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete u Gradu Zadru- Zona I.

12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja 1.,2. i 8.

13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31.prosinca 2022. godine

14. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektnog terminala

       - Cjeloviti elaborat Izmjena i dopuna UPU Trajektnog terminala

15. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijsko-skladišne zone Gaženica

       - Cjeloviti elaborat Izmjena i dopuna UPU industrijsko-skladišne zone Gaženica

16. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja ex kamenoloma Puta

       -  Cjeloviti elaborat II. Izmjena i dopuna DPU područja ex kamenoloma Puta 

17. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja predio Gornji Bilig

18. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra

19. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke Silba-Žalić

20. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone  mješovite namjene Bregdetti

21. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (istok)

22. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad)

23. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela prostora MO „Jazine“ u Zadru

24. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja zone trgovinskog velecentra „Vrilo“ u Zadru

25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i prihvaćanju Dodatka I. Sporazumu o osnivanju javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

26. Prijedlog Odluke o odobravanju sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

27. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Polugodišnji program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2018. godinu

28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

30. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

 

PRILOG

- Izvadak iz Zapisnika 9. sjednice Gradskog vijeća