D N E V N I   R E D

AKTUALNI SAT

1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2014. godinu

2. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra

3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja uvale Dražanica

5. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja lučice „Vitrenjak“  u Zadru

6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja 3., 4., 5., 6. i 7.

7. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomen obilježja „ŠPINA BELAFUŽA“ na križanju ulice Put Nina i Put Petrića u Zadru

8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta Zadar za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31.prosinca 2018. godine

9. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva  za mjesne odbore Grada Zadra

10. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

12. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zadra i Prijedlog Zaključka o ponovnom pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Zadra  i njihovih zamjenika

13. Prijedlog Odluke o usklađenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Zadar  i usklađenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Zadra

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za  razvoj

 

PRILOZI

Izvadak iz Zapisnika 9. Sjednice Gradskog vijeća

 

GRAFIČKI PRIKAZ PLANOVA 

-  DPU Dražanica

-  DPU Vitrenjak