3. siječnja

1. Odluka o prodaji nekretnine oznake čest.zem. 9382/2 k.o. Zadar TD Kepol terminal d.o.o.

2. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Zadra u 2022. godini i Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2022. godini

4. siječnja

1. Zaključak o odabiru ponude obrta Alba digital za usluge izrade promotivnog i edukativnog video materijala u sklopu projekta Inclusive Play

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sindikatu Prosvjetitelj

5. siječnja

1. Zaključak o odabiru ponude društva Černelić d.o.o. za opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi u Malom Ižu

10. siječnja

1. Zaključak o sklapanju sporazuma o međusobnoj suradnji kod izgradnje jaraka i nasipa duž protupožarne prometnice, s društvom Hrvatske šume d.o.o.

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2021. godinu

12. siječnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Block-projekt d.o.o. za izradu IV. Izmjene i dopune DPU-a turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja

2. Obavijest o odabiru ponude društva Block-projekt d.o.o. za izradu III. Izmjena i dopuna DPU-a zone centralnih funkcija Višnjik

13. siječnja

1. Odluka o neposrednoj dodjeli javnih površina za isticanje reklamnih poruka na području Grada Zadra

2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake čest. zem. 191/22 k.o. i čest. zem. 208/16, obje k.o. Zadar

3. Obavijest o odabiru ponude Sveučilišta u Zadru za konzultantske usluge izrade Strategije razvoja urbanog područja Zadar 2021. - 2027. godine

4. Zaključak o nastavku financiranja Programa „Pomoći njege u kući starijim i nemoćnim osobama“ i Programa „Halo pomoć

17. siječnja

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake kao 1/8 dijela čest. zem. 5659/2 k.o. Zadar

2. Zaključak o donaciji sredstava Odbojkaškom klubu invalida „Zadar“

3. Zaključak o odobrenju održavanja rada „Zimskog parka“ u vanjskom prostoru Športskog centra Višnjik

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Sindikatu Prosvjetitelj

18. siječnja

1. Zaključak o nastavku sufinanciranja pružanja socijalnih usluga u zajednici

2. Zaključak o nastavku sufinanciranja Centra za psihosocijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata Zadarske županije

3. Zaključak o nastavku sufinanciranja pružanja socijalnih usluga savjetovanja i privremenog smještaja žrtava obiteljskog nasilja

4. Zaključak o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zadar u 2022. godini

19. siječnja

1. Zaključak o donošenju Plana nabave Grada Zadra za 2022. godinu

20. siječnja

1. Zaključak o subvencioniranju razlike iznosa zakupnine za poslovne prostore u InZad inkubatoru

21. siječnja

1. Odluka o davanju suglasnosti Sveučilištu u Zadru za postavljanje senzora u svrhu provođenja aktivnosti na projektu Interreg STREAM

24. siječnja

1. Obavijest o odabiru ponude društva Helion group d.o.o. za usluge nadzora nad građenjem i koordinatora II za izgradnju pristupne ceste PZ Crno 2. faza

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu prijatelja Hajduka Zadar

26. siječnja

1. Zaključak o utvrđivanju cenzusa za ostvarenje pojedinih prava iz Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo za 2022. godinu

27. siječnja

1. Odluka o odabiru ponude zajednice ponuditelja "PE-VLA-KU" SH.P.K iz Tirane, Republika Albanija i "PE-VLA-KU" SH.P.K Dega ne Kosove, iz Prištine, Republika Kosovo za izgradnju novog Gradskog groblja Grada Zadr

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na fasadi crkve Sv. Donata

28. siječnja

1. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Zadar u 2022. godini

2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2022. godinu

3. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za 2022. godinu

4. Zaključak o odobrenju nastavka financiranja besplatnog javnog gradskog prijevoza za 2022. godinu

31. siječnja

1. Odluka o poništenju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

2. Zaključak o isplati sredstava Sveučilištu u Zadru za sufinanciranje troškova gradnje u provedbi projekta „Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru”

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Ligi protiv raka Zadar