1. prosinca

1. Zaključak o realizaciji filmskog uratka „Dvije palače“

2. Zaključak o potpori organizacije državnog natjecanja barmena u Zadru

2. prosinca

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Latica

2. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2022. godini

3. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2022. godini

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2022. – 2024. godine

5. prosinca

1. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2022. godini

2. Zaključak o odabiru ponude Društva za istraživanja i snimanja krških fenomena Zagreb za speleološko istraživanje novootvorenih kaverni u dijelu gradilišta NGGGZ

3. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Čistoća“ d.o.o. na izmjenu cijene korištenja javnih WC-a

6. prosinca

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnih prostora u zakup

2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2023. godini

3. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Brguljama

4. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Molatu

5. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju poljskog puta u Zapuntelu

6. Zaključak o odabiru ponude obrta Mini gradnja Golem za sanaciju poljskih, šumskih i protupožarnih puteva u Malom Ižu

7. Zaključak o odabiru ponude obrta Mini gradnja Golem za sanaciju mjesnog puta u Velom Ižu

8. Zaključak o odabiru ponude obrta Održavanje i popravak brodskih motora „BAŠIĆ SERVIS“ za nabavu i zamjenu turbopuhala

9. Zaključak o odabiru ponude UOIG Damir Mandra za stručni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja ulica Vladka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulice Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice

10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Radost“

11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Sunce“

12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Latica

7. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za izradu projektne dokumentacije Trga Gospe Loretske

2. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja za akademsku 2022./2023. godinu

3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

4. Zaključak o isplati novčane pomoći umirovljenicima - „božićnica“

5. Zaključak o prihvaćanju dopunjenog Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske namjene „Višnjik“

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra

7. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Trooper“

8. prosinca

1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Latica

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova izgradnje nastavka ulice Put kotarskih serdara - prva funkcionalna cjelina

3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

4. Zaključak o isplati sredstava projektnom partneru, Gradskom društvu Crvenog križa Zadar

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2022. godini

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2023. godini

7. Zaključak o nabavi usluga pripreme i izrade Glasnika Grada Zadra u 2023. godini

8. Zaključak o privremenom gašenju javne rasvjete u parku Vruljica

9. prosinca

1. Odluka o isplati potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2022. godinu

2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju ponude za otkup nekretnina u vlasništvu društva Odašiljači i veze d.o.o. Zagreb

12. prosinca

1. Odluka o isplati potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2022. godinu

2. Zaključak o isplati sredstava za nabavku medicinskih uređaja za potreba Opće bolnice Zadar

3. Zaključak o odabiru ponude društva Crta d.o.o. za izradu idejnog projekta uređenja igrališta u Mjesnom odboru Ploča

4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru

13. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu glavnog i izvedbenog projekta ceste P1 u obuhvatu DPU-a Maraska park

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

14. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude društva Partner revizija d.o.o. za vanjsku reviziju projekta Razvoj i implementacija ITS-a 

2. Zaključak o isplati predujma za priključenje građevine POS-a na elektroenergetsku distribucijsku mrežu

3. Zaključak o isplati predujma za priključenje građevine POS-a na javnu vodoopskrbu

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o ustupu za priključenje građevine POS-a na komunalnu infrastrukturu

5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o pretvaranju tražbine Grada Zadra u procesu preoblikovanja Hrvatskog nogometnog kluba Zadar 

6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini naknade za rad članova tijela provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra

8. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Caritasu Zadarske nadbiskupije

15. prosinca

1. Odluka o dodjeli potpora za poljoprivredu i ruralni razvoj na području Grada Zadra za 2022. godinu

2. Zaključak o odabiru ponude društva Arhitektura square d.o.o. za nadzor nad radovima partnernog uređenja okoliša Centra za mlade

3. Zaključak o financiranju probijanja protupožarnih putova na otoku Ižu

4. Zaključak o izmjeni Zaključka o odobrenju održavanja manifestacije „KvartArt 2022“

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbeno-scenskog događaja u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

16. prosinca

1. Zaključak o odabiru ponude društva Via Factum d.o.o. za nadzor nad građenjem infrastrukture nove ceste u Petrčanima Punta Radman

2. Zaključak o izmjeni Zaključka o odobrenju korištenja javne površine u parku Sfinga

19. prosinca

1. Odluka o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

2. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine oznake kat.čest. 6250/3 k.o. Crno (nova izmjera)

4. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projekta ceste s pripadajućom infrastrukturom u Urbanističkom planu uređenja stambene zone Skročini II u Zadru

5. Obavijest o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za izradu projekta ceste s pripadajućom infrastrukturom u Urbanističkom planu uređenja sportsko-rekreacijeke namjene Skročini u Zadru

6. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

20. prosinca

1. Zaključak o odabiru ponude društva Arhitektonski studio Rene d.o.o. za izradu projekta uređenja pješačkih staza na Obali kralja Petra Krešimira IV

2. Zaključak o odabiru ponude društva Pin studio d.o.o. za nabavu javne špine za potrebe krajobraznog uređenja Obale Petra Krešimira IV

3. Zaključak o financiranju probijanja protupožarnih putova na otoku Molatu

4. Zaključak o isplati novčanih nagrada najboljima u akciji Nasmiješeno sunce

21. prosinca

1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja „Stambena zona Skročini II“

2. Zaključak o sklapanju sporazuma o suradnji radi prijave na natječaj Europske komisije za naslov „Oznaka europske baštine“

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom povijesnom muzeju

22. prosinca

1. Zaključak o donošenju III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2022.

2. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge parkiranja na javnim parkiralištima, premještanja i čuvanja vozila

23. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za stručni nadzor nad provedbom dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te monitoringa komarca Aedes Albopictus u 2023. godini

2. Zaključak o usvajanju Provedbenog plana obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te Plana i programa mjera suzbijanja komarca Aedes albopictus za područje Grada Zadra u 2023. godini

3. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra

27. prosinca

1. Obavijest o odabiru ponude društva Veverec '91 d.o.o. za nabavu i montažu eksponata za Park znanosti u OŠ Šime Budinića

28. prosinca

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake kat.čest. 6855 k.o. Zadar

2. Obavijest o odabiru ponude društva A2 studio d.o.o. za izradu idejnog rješenja stambenih objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih

3. Zaključak o davanju suglasnosti za uređenje vanjskog igrališta na Silbi

4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u caffe baru „Porat“

29. prosinca

1. Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje i opremanja kišnog vrta u Vruljici

2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik“

30. prosinca

1. Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu