2. prosinca

 1. Odluka o organiziranju, upravljanju, financiranju i donošenju programa međunarodnog festivala „Glazbene večeri u svetom Donatu“
 2. Odluka o odabiru ponude društva Stipčević d.o.o. za radove izgradnje parkirališta i pristupne ceste u Petrčania – 1. faza
 3. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup
 4. Zaključak o isplati novčanih nagrada u akciji Nasmiješeno sunce za 2019. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Zadru
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2020. godine
 7. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 8. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu Gladne oči

3. prosinca

 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Glazbenih večeri u sv. Donatu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga statutarne odluke o izmjeni Statuta Grada Zadra
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu, za savjetovanje s javnošću
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra, za savjetovanje s javnošću
 5. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u Deja Brew Pub-u

4. prosinca

 1. Odluka o odabiru ponude društva Meritum inženjering d.o.o. za usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Petroša inženjering d.o.o. za sanaciju mjesnog puta u Zapuntelu

5. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu

6. prosinca

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Pravilnika o načinu dodjele potpora za promicanje „Hrvatskog otočnog proizvoda“ s područja zadarskih otoka za 2019. godinu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2019. godini
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2020. godini
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2020. godinu
 5. Zaključak o sufinanciranju turističkih manifestacija Turističke zajednice Grada Zadra u 2019. godini
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet
 7. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Domu za starije i nemoćne osobe Ivan Pavao II

9. prosinca 2019.

 1. Odluka o odabiru ponude društva Optima d.o.o. za projektantski nadzor na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj odoba s posebnim potrebama Mocire
 2. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s društvom za oblikovanje održivog razvoja DOOR za usluge certificiranja sustava upravljanja energijom prema međunarodnoj normi

10. prosinca

 1. Odluka o odabiru ponude društva Strabag d.o.o. za rekonstrukciju Ulice Nikole Tesle – 2. faza
 2. Odluka o odabiru ponude društva Cestogradnja d.o.o. za izgradnju odvojka ceste M. Gojsalić
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2019. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju područja mjesnih odbora Grada Zadra
 6. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra za doček Nove 2020. godine
 7. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zadra za doček Nove 2020. godine

11. prosinca

 1. Zaključak o sklapanju ugovora sa Sveučilištem u Zadru o izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene objekta na otoku Molatu u Sveučilišni kampus 
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih škola Grada Zadra
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra

12. prosinca

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi III. izmjena i dopuna DPU-a zone stambene izgradnje veće gusoće „Crvene kuće“
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage DPU-a zone trgovinskog velecentra „Vrilo“
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina i sklapanja Ugovora o darovanju – Centar za gospodarenje otpadom Biljene Donje

13. prosinca

 1. Odluka o dodjeli potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude Zavoda za javno zdravstvo Zadar za ispitivanje vrste i koncentracije peludi u 2020. godini
 3. Zaključci o isplati sredstava projektnim partnerima po odobrenju 4. projektnog izvještaja projekta „CODE“: Intera Tehnološki park, Business innovation and technology (BIT) Centar d.o.o., Intera Inovaciono-poduzetnički centar (IPC) Tehnopolis d.o.o. i Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu Grada Zadra – nova zgrada Poduzetničkog inkubatora
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine oznake čest.zem. 3947/2 k.o. Zadar
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta DV „Radost“
 9. Zaključak o odabiru ponude društva Idassacommerce d.o.o. za nabavu stručnog nadzora nad izgradnjom pristupne ceste NGGGZ
 10. Zaključak o sufinanciranju djelatnosti Zadarskih barkajola
 11. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – Doček Nove 2020. 

16. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Arhitektonska radionica Marušić d.o.o. za nabavu urbanističko-arhitektonske studije povezivanja Gaženice s centrom grada Zadra
 2. Zaključak o osnivanju prava služnosti za postavu i održavanje meteorološke postaje na teret dijela čest.zem. 2519/1 k.o. Ist i dijela čest.zem. 6015 k.o. Veli Iž
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o povećanju temeljnog kapitala TD Športski centar Višnjik d.o.o. unosom nekretnine k.č.br. 3838/3 k.o. Zadar

17. prosinca

 1. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

18. prosinca

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sa troškovima prometnice, spoj obuhvata DPU Centar Mocire do križanja Ulica A. Petričića i I. Zajca

19. prosinca

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2020. godinu
 2. Odluka o osnivanju Odbora za odabir projekata u predmetu SC 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu
 3. Obavijest o odabiru ponude društva Murva d.o.o. za izradu podloge za identifikaciju razvojnih potencijala područja Grada Zadra u kontekstu tematskog cilja „Zelenija Europa“
 4. Zaključak o potvrdi imenovanja Ivana Segarića zapovjednikom postrojbe DVD-a Ist
 5. Zaključak o odabiru ponude društva Printshop d.o.o. za uslugu izrade promotivnih materijala za projekte Ruins, Optitrans, VirtualArch i Grow green
 6. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova Kult i Dišpet

20. prosinca

 1. Odluka o odabiru ponude društva Marex – elektrostroj d.o.o. za nabavu, ugradnju i održavanje gradske opreme Grada Zadra za razdoblje od četiri godine
 2. Obavijest o poništenju postupka nabave radova sanacije križanja ulica Put Biliga i Hrvatskog sabora
 3. Zaključak o donošenju IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Zadra za 2019.
 4. Zaključak o odabiru ponude UOIG Mandra Damir za usluge nadzora nad radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste

23. prosinca

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine TD Tržnica Zadar d.o.o.

24. prosinca

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Helion group d.o.o. za stručni nadzor nad izgradnjom pristupne ceste Poduzetničke zone  Crno - 1. faza

27. prosinca

 1. Odluka o isplati potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2019. godinu
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Vajt d.o.o. za konzultantske usluge i usluge savjetovanja i edukacije iz područja odnosa s javnošću
 3. Zaključak o odabiru ponude društva CIBO PROMET d.o.o. za demontažu, rušenja, čišćenja i deponiranja komunalnog otpada i ruševine na Dračevcu
 4. Zaključak o sufinanciranju turističke promidžbe i uređenja turističkih mjesta Turističke zajednice Grada Zadra u 2019. godini
 5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra za savjetovanje s javnošću

30. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave radova izgradnje nastavka Ulica A. Šenoe i A. Cesarca
 2. Obavijest o odabiru ponude društva Ekoenerg – Institut za zaštitu okoliša d.o.o. za konzultantske usluge stručnjaka u postupku provedbe Intereg projekta NETWAP
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Inspekting d.o.o. za usluge izrade proračuna drvenih međukatnih konstrukcija Providurove palače
 4. Zaključak o izmjenama i dopunama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Grada Zadra u 2019. godini

31. prosinca

 1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu nabave usluga stručnjaka za vođenje projekta ZUM 4.0
 2. Obavijest o odabiru ponude društva RTD d.o.o. za objevu priloga EU Zadar u Zadarskom listu u 2020. godini
 3. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja hpnj+ d.o.o. i D&Z d.o.o. za izmjenu idejnog projekta 1. Etape NGGGZ
 4. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava namijenjenih poticanju turističkih manifestacija i promidžbi u 2019. godini
 5. Zaključak o utvrđivanju cenzusa za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2020. godinu
 6. Zaključak o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra za probijanje protupožarnih putova na otoku Ravi
 7. Zaključak o sufinanciranju turističke manifestacije Advent u Zadru 2019.
 8. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija za trajanja Adventa 2019.
 9. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području grada Zadra za trajanja Adventa 2019.