Grad Zadar je na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 18.11.2011. objavio Obavijest o početku postupka javne nabave za usluge iz Dodatka II B u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite imovine i osoba zgrada Grada Zadra, Narodni trg 1 i Brne Krnarutića 13 u Zadru u 2012. godini, evidencijski broj nabave VN 15/11, objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave N-30-V-144217-171111.