Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Sanacija putova na otoku Premudi, evidencijski broj nabave BP 23/14.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. listopada 2014.g. do 13:00 sati.

Sukladno članku 9. stavku 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti   dana 13. listopada 2014.g.   objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.