Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za sanaciju pokrova i vijenca zgrade u Medulićevoj ulici u Zadru. Poziv za nadmetanje objavljen je 14.10.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-139560-131011.