Grad Zadar pokrenuo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za 2011. i 2012. godinu za rezervirane univerzalne poštanske usluge. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena 08.06.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-30-V-123721-070611.