Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Nabava tonera, evidencijski broj nabave BP-26/15.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. lipnja 2015.g. do 13:00 sati.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 29. lipnja 2015. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.