Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Nabava dva osobna automobila putem operativnog leasinga, evidencijski broj nabave BP 53/14.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. siječnja 2015.g. do 14:00 sati.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 16. siječnja 2015. godine objavljena je Obavijest o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.