Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Izgradnja spomeničkog prostora „Špina Belafuža“, evidencijski broj nabave BP 41/14.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2014.g. do 14:00 sati.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 30. listopada 2014. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.