Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za građevinsko obrtničke radove na izgradnji javne društvene građevine u Kožinu na k.č. 722/1, 723/2 i zgr. 141 k.o. Diklo. Obavijest o početku postupka javne nabave objavljena 26.05.2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-02-V-121640-250511.