Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Asfaltiranje podloge na športskom igralištu u Mjesnom odboru Crno, evidencijski broj nabave BP 13/14.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2014.g. do 14:00 sati.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti dana 16. listopada 2014.g. objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.