Zadarska županija objavljuje

NATJEČAJ

za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava

za pripremu potrošne tople vode za 2012. godinu

 

 

 

 1.  Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Zadarske županije u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava u svrhu pripreme potrošne tople vode.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode u 24 kućanstava na području Zadarske županije tijekom 2012. godine.

Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava sufinancirat će se u iznosu od 30% odnosno maksimalno 10.000,00 kn po kućanstvu od strane Zadarske županije. Uz Zadarsku županiju u sufinanciranju troškova opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava će sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 36%, odnosno maksimalno 12.000,00 kn po kućanstvu.

 

Prihvatljivim troškovima ulaganja smatraju se:

 • ·        solarni kolektori;
 • ·        toplinski spremnik;
 • ·        potrebna ugradbena oprema (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

 

Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista. Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje sunčeve energije nastale nakon datuma objave.

 

 1. Korisnici sredstava i uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zadarske županije, na adresi objekta u koji se ugrađuje navedeni sustav.

Pravo na korištenje sredstava nemaju one fizičke osobe, koje su ostvarile pravo na potporu Grada Zadra i Zadarske Županije za istu namjenu u 2010. i 2011. godini.

Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava:

-         punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Zadarske županije;

-         objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Zadarske županije;

-         podnositelji prijava moraju posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom ili dijelom objekta;

-         ukoliko su podnositelji prijava vlasnici dijela objekta, a ugrađuju sustav na zajedničke dijelove objekta moraju dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika;

-         podnositelji moraju prihvatiti opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva Zadarske županije sukladno Natječaju.

 

 1. Potrebna dokumentacija

Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

-         potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje (obrazac se može pronaći na web stranicama Zadarske županije:  www.zadarska-zupanija.hr ili se može preuzeti u prostorijama Zadarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Liburnska obala 6/5, Zadar);

-         Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju, projekta;

-         presliku osobne iskaznice;

-         izvod iz katastra (položajni nacrt objekta);

-         vlasnički list ne stariji od 60 dana od dana od datuma objave Natječaja;

-         građevinsku dozvolu ili potvrdu Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

 

 1. Način dostave, datum, vrijeme i mjesto dostave prijava

Prijava se dostavlja u pisanom obliku ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Zadarska županija

Upravni odjel za gospodarstvo

Božidara Petranovića 8

23000 Zadar

 

 

Rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije (objavljeno 27. 04. 2012. godine)

 

Nepotpune prijave, prijave koje se ne odnose na predmet Natječaja, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava neće se razmatrati.

 

 1.   Obrada i kriterij za odabir prijava

Pregled pristiglih prijava provest će Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije. Ukoliko prijave za sufinanciranje podnese više od planiranih 24 vlasnika objekata, ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršit će se na temelju kriterija i to:

 

 1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);

K =

Ukupna površina grijanog prostora

Broj korisnika građevine

 

, gdje je K faktor iskorištenja   

  površine

 

K<15             (40 bodova)

15≤K<20        (37 bodova)

20≤K<25        (34 boda)

25≤K<30        (31 bod)

30≤K<35        (28 bodova)

35≤K<40        (25 bodova)

40≤K<45        (22 boda)

45≤K<50        (19 bodova)

50≤K<55        (16 bodova)

55≤K<60        (13 bodova)

60≤K<65        (10 bodova)

K>65               (7 bodova)

 

 

a)      Sustav grijanja i hlađenja:

-    energent električna energija (0 bodova)

-    energent lož ulje (5 bodova)

-    energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja

    ili dizalica topline (10 bodova)

-    energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

 

b)      Sustav pripreme potrošne tople vode:

-    energent električna energija (0 bodova)

-    energent lož ulje (5 bodova)

-    energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja

    ili dizalica topline (10 bodova)

-    energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

 

3.   Područje na kojem se nalazi predmetna građevina (područje posebne državne skrbi 7 bodova, otoci 3 boda)

 

Konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije u roku od 5 dana od dana zatvaranja Natječaja, o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni.

Protiv odluke nadležnog tijela Zadarske županije o odabiru korisnika sredstava, po objavljenom javnom natječaju, sudionik natječaja ne može podnijeti prigovor.

 1. Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava

Korisnici sredstava dužni su podnijeti do kraja listopada 2012. godine Zadarskoj županiji pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-         Zahtjev za povratom uloženih sredstava (obrazac se može pronaći na web stranicama Zadarske županije: www.zadarska-zupanija.hr ili se može preuzeti u prostorijama Zadarske županije, Upravni odjel za gospodarstvo, Liburnska obala 6/5, Zadar)

-         Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;

-         Računi dobavljača opreme i izvođača radova;

-         Kopiju popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova za ugrađenu opremu sustava.

 

VII.  Rok isplate odobrene potpore

Upravni odjel za gospodarstvo Zadarske županije će korisnicima sredstava, ako zadovolje sve tražene uvjete, do kraja 2012. godine isplatiti sredstva iz vlastitog proračuna, dok će ostatak sredstava koji se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, isplatiti u roku od 30 dana nakon što Fond doznači sredstva na račun Zadarske županije.

Posebne odredbe

Korisnici se obvezuju putem obrasca, koji će im naknadno biti dostavljen, u pisanom obliku dostavljati Izvješće jedan put godišnje, do 15-og  travnja za svaku prethodnu godinu, narednih 5 godina, zaključno sa 2017. godinom.

Županija polaže pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava. U slučaju zlouporabe, korisnik sredstava Zadarske županije dužan je iste vratiti uz pripadajuću kamatu.

Zakonsko pravo na potporu iz ovog Natječaja ne postoji.

 1. Ostale informacije

Ovaj Natječaj će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama Zadarske županije. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Zadarskoj županiji da osnovne podatke o korisniku i o ponuđenom projektu objavi na službenim web stranicama te u drugim izvještajima.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu 023/350-414 ili e-poštom: gospodarstvo-pavic@zadarska-zupanija.hr, kontakt osoba: Daniel Pavić.