PROTOKOL o postupanju zaposlenika i stranaka u gradskoj upravi Grada Zadra
PROTOKOL o postupanju zaposlenika i stranaka u gradskoj upravi Grada Zadra
Sukladno Preporuci Ministarstva uprave Republike Hrvatske za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom korona virusa COVID-19.

Sukladno  Preporuci Ministarstva uprave Republike Hrvatske za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom korona virusa COVID-19,

KLASA:011-02/20-01/76,

URBROJ:515-01/11-20-1 od dana 13. ožujka 2020. godine,

Gradonačelnik Grada Zadra,

dana 16. ožujka 2020. godine, d o n o s i

 

PROTOKOL o postupanju zaposlenika i stranaka u gradskoj upravi Grada Zadra

1. U međusobnoj komunikaciji zaposlenika i stranaka preporučuje se smanjiti broj izravnih kontakata, kao i ograničiti socijalne kontakte kao što je rukovanje i sl.

2. Preporučuje se davati prednost komunikaciji telefonom, emailom ili videovezom gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

3. U slučaju izravnih kontakata preporučuje se voditi računa o međusobnoj udaljenosti od minimalno 1,5 metra.

4. Svi zaposlenici čije radne zadaće uključuju prijam stranaka dužni su voditi evidenciju o primljenim strankama, koja uključuje njihovo ime i prezime , dob, kontakt telefon, te duljinu kontakta sa strankom, u slučaju potrebe tih podataka epidemiolozima.

5. Svaki djelatnik obvezan je provoditi i održavati standard higijenskih mjera, čišćenja i dezinfekcije koje se odnose na higijenu ruku, radnog prostora i opreme.