UPUTE ZA PRIJAVU ŠTETE
Fizičkim i pravnim osobama.

UPUTE ZA PRIJAVU ŠTETE

FIZIČKIM OSOBAMA

1. Šteta se prijavljuje na OBRASCU EN-P;

2. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

3. Uz Obrazac EN-P potrebno je priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom.

4. Uz obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine čestica.

Podaci za voćke trebaju se iskazati u broju stabala ili trsova.

 

UPUTE ZA PRIJAVU ŠTETE

PRAVNIM OSOBAMA

1. Šteta se prijavljuje na OBRASCU EN-P;

2. Prijavu štete na imovini pravne osobe potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.

3. Pravne osobe uz prijavu podnose:

  • Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu,
  • Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine,
  • Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete,
  • Kopiju registracije tvrtke,
  • Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
  • Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema metodologiji.

4. Pravne osobe dužne su Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarne nepogode predati zahtjev za imenovanje stručnog povjerenstva za procjenu štete na imovini pravne osobe (točka A3. Metodologije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br. 96/98)). Županijsko povjerenstvo imenuje stručno povjerenstvo za procjenu štete na imovini pravne osobe na temelju prijedloga pravne osobe.

(Troškove rada stručnog povjerenstva u pravnoj osobi snosi pravna osoba koja osigurava i tehničke uvijete za rad).

U Zahtjevu za imenovanje stručnog povjerenstva za procjenu štete na imovini pravne osobe obavezno navesti: puni naziv pravne osobe, OIB, adresu i prijedlog minimalno tri člana povjerenstva.

Zahtjevi se dostavljaju na e-mail:ivka-coric@zadarska-zupanija.hr.

Sve dodatne informacije u svezi imenovanja stručnog povjerenstva za procjenu štete na imovini pravne osobe mogu se dobiti na broj telefona:

023 350-318.

Napomena: Krajnji rok za prijavu štete je osam dana od dana proglašenja elementarne nepogode.