KLASA:UP/I-361-06/09-01/72

UR.BROJ:  2198/01-4/2-11-12/OK

Zadar, 01. srpanj, 2011. godine

 

            Grad Zadar, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, temeljem članka 34.  Zakona o općem  upravnom postupku ( «Narodne novine» br. 47/09 ), u predmetu izdavanja rješenja o uvjetima građenja, povodom zahtjeva investitora ELVISA MATEŠIĆA iz  Zadra, J.K.Skenderbega 40B, d o n o s i

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1. Određuje se  odvjetnica  Senka Zuanović, Ul.Plemića Borelli 2, Zadar, za privremenog zastupnika slijedećih osoba:

 

- MATEŠIĆ NATALE, suvlasnica  k.č. 6817  k.o. Zadar

- MICHEL - BAILO CRISTINA IDA, suvlasnica k.č. 6818 k.o. Zadar

 

koje su  suvlasnice na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom označenom kao k.č. 6288 k.o. Zadar za koju se izdaje predmetno rješenje o uvjetima građenja, u postupku uvida u idejni projekt br. T.D. A - 1027 iz srpnja, 2010. godine, izrađen po  glavnoj projektantici ovlaštenoj arhitektici Mariji Profaca,dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3076 iz tvrtke Aces d.o.o. iz Zadra, Antuna Barca 7c, za  izdavanje Rješenja o uvjetima građenja za gradnju stambene građevine na k.č. 6287, k.č. 6288 i k.č. 6289, sve  k.o. Zadar.

 

2. Ovlast privremenog zastupnika iz točke 1. prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje.

 

3. Investitor je dužan u smislu članka 162. Stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku ( «Narodne novine» br. 47/09 ) nadoknaditi troškove privremenom zastupniku određenom ovim Zaključkom po dostavljenom računu, direktno  bez posredovanja ovog tijela

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            ELVIS MATEŠIĆ iz Zadra, J.K.Skenderbega 40B, podnio je zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja za zahvat u prostoru - gradnja stambene građevine na dijelu k.č. 6287, k.č. 6288 i k.č. 6289, sve  k.o. Zadar.

           

Člankom 216. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, propisano je da su stranke u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja pored ostalih i  vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje rješenje.

Uvidom u zemljišno-knjižni izvadak utvrđeno je da se na k.č. 6817 i k.č. 6818, obje  k.o. Zadar, koje su susjedne nekretnine gore predmetne nekretnine i formalno su  upisane u z.k. ulošku  za k.o. Zadar, nalaze upisane slijedeće  stranake koje su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na citiranim nekretninama: MATEŠIĆ NATALE, suvlasnica  k.č. 6817  k.o. Zadar  i MICHEL - BAILO CRISTINA IDA, suvlasnica k.č. 6818 k.o. Zadar.

Ovaj je Upravni odjel pismenim dopisom KLASA: UP/I-361-06/10-01/72, URBROJ: 2198/01-4/2-11-10/OK od 15. lipnja, 2011. god. za gore navedene osobe zatražio podatak o adresi od Ministarstva unutarnjih poslova, PU Zadarska, na temelju čijeg  je pismenog odgovora Broj: 511-18-06-5838/11.  od 21. 06. 2011. godine  utvrđeno da isti nisu u evidenciji prebivališta i boravišta MUP-a RH.

Temeljem članka 217.stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

( «Narodne novine» br. 47/09 ) određeno je da je nadležno upravno tijelo prije izdavanja rješenja o uvjetima građenja dužno stranci pružiti mogućnost uvida u idejni projekt radi izjašnjenja, a istim je Zakonom člankom 219. propisano da je nadležno upravno tijelo dužno izdati rješenje o uvjetima građenja u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Iz navedenog se može zaključiti da interes investitora kao stranke  nalaže hitno obavljanje postupovne radnje ,pa su kumulativno ispunjeni uvjeti za primjenu  članka 34. stavak 4. na temelju kojeg se određuje privremeni zastupnik kad je potrebno hitno obavljanje postupovne radnje i ako je sudjelovanje stranke,pri čemu se pojam stranke u predmetnom slučaju odnosi i na vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje rješenje o uvjetima građenja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje stranke u obavljanju te radnje nemoguće ( u ovom je slučaju nemoguće zbog nepoznate adrese).

Sukladno članku 34. stavak 5,privremeni zastupnik sudjelovat će  u postupku, odnosno obavljati radnje za koje je određen dok ne bude utvrđena osoba za zastupanje, odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje u skladu s odredbom članka 34. stavak 3. Zakona o općem  upravnom postupku ( «Narodne novine» br. 47/09 ).

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog zaključka se ne može izjaviti žalba, a u skladu s  člankom 77. stavak 5. Zakona o općem  upravnom postupku ( «Narodne novine» br. 47/09 ). 

 

 

Grad Zadar,

Upravni odjel za provedbu dokumenata

prostornog uređenja i građenja