Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 4/07–pročišćeni tekst i 11/09)       o g l  a š a v a    s e

 

P O Z I V

za podnošenje prijedloga

za dodjelu javnih priznanja  Grada Zadra za 2011. godinu

 

            Pozivaju se fizičke i pravne osobe da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra.

Prijedlozi se mogu podnositi za:

 

-          proglašenje počasnim/om građaninom/kom Grada Zadra – fizičke osobe posebno zaslužne za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zadra i njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu;

 

-          za dodjelu Nagrade Grada Zadra za životno djelo – fizičkoj osobi dugotrajnog radnog vijeka za izvanredne rezultate naročite uspjehe  i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva,  kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

 

-          za dodjelu Nagrade Grada Zadra  – građanima/kama grada Zadra (za postignuća nastala u posljednje tri godine), kao i drugim osobama izvan Zadra koji rade na promicanju ugleda grada Zadra, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana/ki i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

 

-          za dodjelu Grba Grada Zadra –- građanima/kama i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

 

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

Prijedlog mora sadržavati pismenu suglasnost fizičke osobe koja se predlaže za javno priznanje, osim  prijedloga za posthumna priznanja.

U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

 

Prijedlozi se upućuju na slijedeću adresu:

 

            G R A D   Z A D A R

            Odboru za dodjelu javnih priznanja

            Z A D A R,    Narodni trg 1  

a najkasnije do 14. listopada 2011. godine.

 

Klasa: 061-01/11-01/01

Ur. broj: 2198/01-2/1-11-1

Zadar, 19. rujna  2011. godine

                                                                                   PREDSJEDNIK

          GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA

                                                                                   Živko Kolega, v.r.