Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/11-01/16, Ur.broj: 2198/01-2/2-11-20 Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE BARBARIČINE U ZADRU

 

 

Javni uvid u prijedlog II Izmjena i dopuna UPU-a industrijske zone Barbaričine u Zadru organizira se u vremenu od 29. rujna do 06. listopada  2011. godine.

 

 prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 

Javno izlaganje održati će se 03. listopada 2011. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 

Prijedlog II Izmjena i dopuna UPU-a industrijske zone Barbaričina u Zadru biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog II Izmjena i dopuna UPU-a industrijske zone Barbaričine u Zadru, dostavljati će se najkasnije 7 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, Zadar.