Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/10-01/262, Ur.broj: 2198/01-2/2-11-10 Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE „BIVŠA FARMA KRAVA NA BOKANJCU“

 

 

Javni uvid u prijedlog DPU-a zone „Bivša farma krava na Bokanjcu“ u Zadru organizira se u vremenu od 29. rujna do 29. listopada  2011. godine.

 

 prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 

Javno izlaganje održati će se 13. listopada 2011. godine (četvrtak) u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 

Prijedlog DPU-a zone „Bivše farme krava na Bokanjcu“ biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog DPU-a zone „Bivše farme krava na Bokanjcu, dostavljati će se najkasnije 7 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, Zadar.