Testiranje za radno mjesto

KLASA:       112-01/19-01/18

URBROJ:    2198/01- 11-19-4

Zadar,         14.  ožujka 2019.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravni odjel za odgoj i školstvo Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, dana  5.ožujka  2019. godine objavljen je oglas   za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo,  na radno mjesto viši stručni suradnik II-za odgoj  1 izvršitelj/izvršiteljica , radi obavljanja privremenih poslova.

 Rok za podnošenje prijava na oglas  bio je do 13.ožujka  2019.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati će dana  27.ožujka  2019.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Svi kandidati prijavljeni na oglas ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa