Testiranje za radno mjesto

KLASA:       112-01/18-01/08

URBROJ:    2198/01- 10 -18-5

Zadar,         14.veljače  2018.godine

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije,  na radno mjesto voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 Kandidati prijavljeni za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Zadra na radno mjesto voditelj Odsjeka za proračun i računovodstvo (1 izvršitelj/izvršiteljica) objavljen u „Narodnim novinama“ br 11/2018 dana  02.veljače 2018.godine s rokom za podnošenje prijava do  12.veljače 2018.godine koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja

 pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana 20.veljače  2018.godine s početkom u 9,00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja,  što znači da nemaju natječajem uvjetovano radno iskustvo u struci kao ni traženu struku, niti potpunu i  pravodobno predanu natječajem uvjetovanu dokumentaciju, neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanim putem.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Potrebno je sa sobom donijeti i kemijsku olovku.

Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja