Poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000203

URBROJ: 2198/01-5-18-0005

Zadar, 03.01.2018.

  • JULKA MARUŠIĆ, HR-23000 ZADAR, BONIFACIJA PEROVIĆA 13
  • Miro Bajlo
  • Oglasna ploča osam dana,
  • Mrežna stranica Grada Zadra,
  • na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , 2. skupine,

na  novoformirana k.č.br. 6834/2 nastala od k.č.br. 6825, 6826 i dio k.č.br. 6834 k.o. Zadar Zadar,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.