POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

KLASA:     112-01/16-01/26

URBROJ:  2198/01-8-16-5

Zadar,      28.lipnja 2016. godine

Sukladno članku 20.stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na radna mjesta  viši stručni suradnik II društvenih znanosti-ekonomija i viši stručni suradnik II informacijskih znanosti-turistički komunikolog (2 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

Kandidati prijavljeni  na oglas za prijam u službu na radno mjesto  viši stručni suradnik II društvenih znanosti- ekonomija i viši stručni suradnik II informacijskih znanosti - turistički komunikolog u Upravni odjel za EU fondove Grada Zadra (2izvršitelja/ice) na određeno vrijeme  (6 mjeseci) zbog obavljanja privremenih poslova, objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 25.svibnja 2016.godine  s istekom roka za prijave na natječaj dana 6.lipnja 2016.godine  koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana 4.srpnja 2016.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja pisanim putem te neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Potrebno je sa sobom donijeti i kemijsku olovku.

Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa