POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (PISANO TESTIRANJE)

KLASA: 112-01/16-01/25

URBROJ: 2198/01-9-16-5

Zadar, 3. lipnja 2016. godine

 

Sukladno članku 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam  u službu na radno mjesto  komunalni redar  (4 izvršitelja/ice) na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Upravni odjel za komunalne djelatnosti  Grada Zadra  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

Kandidati prijavljeni  na oglas za prijam u službu na radno mjesto  komunalni redar (4 izvršitelj/ice) na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Upravni odjel za komunalne djelatnosti  Grada Zadra  objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 18. svibnja  2016. godine,  s istekom roka za prijave na oglas dana 27. svibnja 2016. godine, a koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana 10. lipnja  2016. godine s početkom  u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa (odnosno nemaju oglasom uvjetovano radno iskustvo u struci kao ni priloženu u izvorniku uvjetovanu dokumentaciju - najčešće izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak) obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja pisanim putem te neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Kandidati koji pristupe pisanom testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu na uvid i kemijsku olovku.

Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web - stranici Grada Zadra.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa