Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

KLASA:       112-01/18-01/17

URBROJ:    2198/01- 6-18-5

Zadar,         15.svibnja  2018.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom,  na radno mjesto administrativni tajnik- 1 izvršitelj/izvršiteljica  u p u ć u j e

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

U „Narodnim novinama“ broj 40/2018  dana 2.svibnja 2018. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, na radno mjesto administrativni tajnik - 1 izvršitelj/izvršiteljica  na neodređeno vrijeme.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 10.svibnja  2018.godine.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva da temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pisanom testiranju pristupe  kandidati čija je   prijava pravodobna, te  ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Kandidat čija prijava ne  ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaj obaviješten je o razlozima neudovoljavanja pisanim putem i telefonom,  te temeljem članka 21. ZSN-a ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Pisano testiranje održat će se dana 22.svibnja 2018.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja