Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

na radno mjesto viši stručni suradnik I

 

KLASA:       112-01/18-01/20

URBROJ:    2198/01- 5-18-5

Zadar,         15.svibnja  2018.godine

 

Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na 1 godinu u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo ,  na radno mjesto viši stručni suradnik I - 1 izvršitelj/izvršiteljica  u p u ć u j e

 

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 2.svibnja 2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, na radno mjesto viši stručni suradnik I - 1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno vrijeme od 1 godinu, radi obavljanja privremenih poslova vezanih za nezakonito izgrađene građevine.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 10.svibnja  2018.godine.

Povjerenstvo za provedbu oglasa je utvrdilo je da su na oglas pristigle 2 prijave, te da  da temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pisanom testiranju mogu pristupiti oba kandidata s obzirom da im je prijava pravodobna te  ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

 

Pisano testiranje održat će se dana 21.svibnja 2018.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa