POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

KLASA:     112-01/17-01/26

URBROJ:  2198/01-3-17-5

Zadar,       13. srpnja  2017.godine

Sukladno članku 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na 6 mjeseci u Ured grada Grada Zadra radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto administrativni tajnik 1 izvršitelj /izvršiteljica) objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

za prijam u službu na određeno vrijeme u Ured grada Grada Zadra na određeno vrijeme na 6 mjeseci zbog obavljanja privremenih poslova na radno mjesto administrativni tajnik 1 izvršitelj /izvršiteljica) objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  04.srpnja  2017.godine s istekom roka za prijave na oglas  dana 12.lipnja 2017.godine, koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, 

pozivaju se  da pristupe pisanom  testiranju koje će se održati dana 20. srpnja 2017.godine s početkom u 9,00 sati  u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa,  što znači da nemaju oglasom uvjetovano radno iskustvo u struci kao ni traženu struku, niti potpunu i  pravodobno predanu oglasom uvjetovanu dokumentaciju, neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Potrebno je sa sobom donijeti i kemijsku olovku.

Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra.Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa