Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2198/01- 2-19-3

Zadar, 10. siječnja 2019.  

U “Narodnim novinama” broj: 3/2019 dana 9. siječnja 2019. godine objavljen je  je javni natječaj  za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra na neodređeno vrijeme  (1 izvršitelj/ica)

Tekst natječaja dostupan je ovdje:__ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8265496.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je do 17. siječnja 2019. godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • rukovodi, organizira i nadzire rad upravnog odjela;
 • planira, vodi i koordinira poslove iz djelokruga rada upravnog odjela;
 • odgovoran je za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad upravnog odjela u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti;
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana odjela;
 • kontrolira rad djelatnika unutar upravnog odjela;
 • koordinira rad sa županijskim i drugim tijelima iz svog djelokruga;
 • proučava i stručno obrađuje najsloženija pitanja iz djelokruga kulture i športa;
 • odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika upravnog odjela sukladno važećim zakonima i drugim propisima;
 • obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18) utvrđen je koeficijent složenosti poslova  za radno mjesto pročelnika 4,606.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18),
 • Zakon o udrugama ( NN 74/1470/17 )
 • Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 )
 • Zakon o kazalištima (  NN 71/06121/1326/14 )
 • Zakon o knjižnicama ( NN 105/9705/98104/0069/09 
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(   NN 69/99151/03157/03100/04,  87/0988/1061/1125/12136/12157/13152/14 , 98/1544/17 )
 • Zakon o muzejima ( NN 61/18 )
 • Zakon o kulturnim vijećima ( NN 48/0444/0968/13 )
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima( NN 61/18 )

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA