Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/18-01/46

URBROJ: 2198/01- 14-18-3

Zadar,       06.prosinca 2018.godine

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar dana 06.prosinca 2018.godine   objavljen  je oglas   za prijam u službu u  Grad Zadar, u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove   na radno mjesto referent za opće poslove   (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova.

Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Tekst oglasa dostupan je ovdje:__

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96987546

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je do 17.prosinca 2018. godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

- preuzima poštu pojedinih odjela po internoj dostavnoj knjizi,

- otprema poštu vrijednosna pisama  i pakete,

- vodi indeks predmeta,

- sređuje predmete i odlaže ih u arhivu,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i

  pomoćnika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za opće poslove 1,217 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na oglas   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa  provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 –

 pročišćeni     tekst),

-Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

 samoupravi    (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Uredba o uredskom poslovanju ( “Narodne novine “ br. 7/09).

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA