Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/18-01/17

URBROJ: 2198/01- 6-18-3

Zadar,      03.svibnja 2018.godine

 U “Narodnim novinama” broj  40/2018 od  2.svibnja  2018. godine objavljen  je javni natječaj  za prijam u službu u  Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, na radno mjesto  administrativni  tajnik  (1 izvršitelj/ica).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme,    uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst javnog natječaja dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8247946.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava je do 10.svibnja 2018.godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik  koji iznosi 1,295 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz natječaja provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

- Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),

- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Uredba o uredskom poslovanju ( “Narodne novine “ br. 7/09).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA