Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/18-01/09

URBROJ:  2198/01-9- 18-3

Zadar,      07.veljače 2018.godine

 U “Narodnim novinama” broj 12/2018 dana 07.veljače 2018. godine objavljen  je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto savjetnik za održavanje javne rasvjete  ( 1 izvršitelj/ica). Služba se zasniva na neodređeno vrijeme,  uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 Tekst natječaja dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8240320.html

 Rok za podnošenje  prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno  do 15.veljače 2018.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA SAVJETNIKA ZA ODRŽAVANJE  JAVNE RASVJETE

 • planira i izrađuje program upravljanja, održavanja i građenja objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljenje javnih površina;
 • nadzire i prati izvršenje programa i izrađuje izvješća o izvršenju programa;
 • tijekom mraka obilazi građevine javne rasvjete, daje naloge za rad koncesionaru, nadzire rad koncesionara na terenu, ovjerava radne naloge koncesionara, vodi dnevnikevidencije, ovjerava mjesečne
 • situacije koncesionara i druge račune vezano za održavanje javne rasvjete;
 • prati izvršenje rada po zaključenom ugovoru s koncesionarom;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta savjetnika  je 2,286, uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 –pročišćeni tekst),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09),
 • Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13),
 • Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08 i 13/09),
 • Odluka o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 5/04 i 13/09),
 • Odluka o komunalnim djelatnostima („Glasnik Grada Zadra“ broj 16/09 i 15/14

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA