Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/18-01/10

URBROJ:  2198/01-14- 18-3

Zadar,      07. veljače 2018.godine

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 7.veljače 2018.godine pročelnica Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove  Zadra raspisala  je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  Grada Zadra na radno mjesto vozač ( 1 izvršitelj/ica), radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Služba na određeno vrijeme, zasniva se  uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Rok za podnošenje  prijava na oglas  je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - Područni ured Zadar , odnosno do 15.veljače  2018.godine.

UVJETI RADNOG MJESTA:

 • srednja stručna sprema tehničke ili opće struke,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • vozi službeni automobil;
 • predlaže i radi na održavanju i popravcima voznog parka;
 • vodi evidenciju o uporabi vozila,
 • obavlja poslove i zadatke dostave svih dokumenata;
 • obavlja dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela.

 Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – vozač  – 1,295, uz  osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

 Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua. 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE:

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 pročišćeni tekst)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 4/18),

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na oglas   podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove u  roku od 8 dana od dana objave  kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,   odnosno do 15.veljače 2018.godine.

O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog    postupka pisanim putem povući prijavu.

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA