Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/18-01/05

URBROJ:  2198/01-11- 18-2

Zadar,      15.siječnja 2018.godine

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 15.siječnja  2018.godine pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravni odjel za odgoj i školstvo Grada Zadra na radno mjesto viši stručni suradnik II- ( 1 izvršitelj/ica), radi obavljanja privremenih poslova vezano za  provedbu EU  projekta „Škola puna mogućnosti“.

Služba na određeno vrijeme, zasniva se  uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Rok za podnošenje  prijava na oglas  je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - Područni ured Zadar , odnosno  do 23.siječnja 2018.godine.

 UVJETI RADNOG MJESTA:

 • magistar struke / stručni specijalist – društvene ili humanističke znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu  
 • položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • pomoć voditelju projekta u upravljanju i koordinaciji provedbe,
 • komunikacija s projektnim partnerima, ugovornim tijelom, podugovarateljima i ciljanim skupinama,
 • suradnja s projektnim partnerima i suradnicima, organizacija sastanaka, događanja, seminara i putovanja,
 • pomoć u upravljanju trošenjem sredstava projekta s projektnog računa,
 • sudjelovanje u pripremi narativnih i financijskih izvještaja projekta,
 • upravljanje ostalim administrativnim zadacima u projektima. 

 Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik II je – 2,196, uz  osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Pisano testiranje obuhvati će i provjeru znanja engleskog jezika.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE:

 • „Statut Grada Zadra“ („Glasnik Grada Zadra“ broj: 9/09, 28/10, 3/13 i 9/14)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama(„Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16712, 86/12, 126712, -pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08 i 90/10),
 • Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnimustanovama:  http://www.strukturnifondovi.hr/(upute za prijavitelje, opći i posebni uvjeti ugovora…)
 • Europski socijalni fond-aktivnosti: http://ec.europa.eu/esf/
 • Projekt Škola PUNa mogućnosti⁴ – osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Zadra

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Prijave na oglas   podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodni trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove u  roku od 8 dana od dana objave  kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,   odnosno do 23.siječnja 2018.godine.

O rezultatima oglasa  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog    postupka pisanim putem povući prijavu.

  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA