Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/16-01/16

URBROJ: 2198/01-5-16-3

Zadar,     18.travnja 2016.godine 

U “Narodnim novinama” broj 33/16 dana 15.travnja 2016.godine  objavljen je natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Zadra, na radno mjesto viši stručni suradnik II za provedbu dokumenata gradnje i ostalih postupaka na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). 

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe dana 25.travnja 2016.godine. 

Opis poslova i zadaća za radno mjesto stručni suradnik II za provedbu dokumenata gradnje i ostalih postupaka:          

-vodi i rješava postupak izdavanja obavijesti o posebnim uvjetima za izradu glavnog

  projekta, uporabne dozvole za određene građevine, rješenje o izvedenom stanju

-vodi postupak izdavanja građevinske dozvole i uporabne dozvole za složene

  građevine

-vodi i rješava i druge postupke i obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i

  zamjenika pročelnika upravnog odjela

-obavlja komunikaciju sa strankama

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne  novine” br. 47/09)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” br. 86/12, 143/13)

Zakon o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13)

Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (“Narodne novine” br. 33/0160/01129/05109/07125/0836/09 150/11144/1219/13,137/15)

Statut Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.1/15) 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik II - 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Smatra se da je  kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra na adresi Narodnin trg 1  ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama”, odnosno do 25.travnja 2016.godine. O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog     postupka pisanim putem povući prijavu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA