KLASA:    112-01/15-01/05

URBROJ: 2198/01-11-15-2

Zadar,     19. veljače 2015.godine 

U „Narodnim novinama“ broj  18/15 od 18.veljače 2015.godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Zadra na radno mjesto viši stručni suradnik II - za javnu nabavu  na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica). Rok za podnošenje prijava istječe dana 26. veljače 2015.godine.

Opis poslova i zadaća za radno mjesto :  viši stručni suradnik II –za javnu nabavu

 

-       organizira i koordinira  poslove provedbe postupaka javne nabave;

-       vodi postupke javne nabave;

-       obavlja poslove pripreme natječaja i natječajne dokumentacije u suradnji s nadležnim upravnim odjelima;

-       izrađuje izvješće o provedenim postupcima javne nabave u odnosu na poslove obuhvaćene Planom javne nabave;

             -      obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika

                    upravnog odjela

 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave   
  2. Opći porezni zakon
  3. Ovršni zakon
  4. Zakon o općem upravnom postupku
  5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
  6. Zakon o obveznim odnosima 
  7. Zakon o komunalnom gospodarstvu
  8. Zakon o javnoj nabavi

 Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik II je – 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-Odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave u “Narodnim novinama”  odnosno do 26. veljače 2015.godine.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog   postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG  NATJEČAJA