Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000212

URBROJ: 2198/01-5-20-0012

Zadar, 16.01.2020. godine

 

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama  koje neposredno graniče s nekretninom oznake k.č.br. 550/3 k.o. Zadar (Zadar)

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

-                  Ivo Brtan, SE-57137 Naessjoe, Sturegatan 32

-                  Drago Mirković, AT-1010 Wien, Gymnasiumstrasse 38/ 25,

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine katnost: prizemlje i 1 kat, bruto površine 264,95 m2, s 2 stana, na građevnoj čestici koja će se formirati od diejal k.č.br. 550/3 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. 01.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.