Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad ZadarUpravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000297

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 10.07.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SILVIJA DŽAJA, HR-23000 ZADAR, GRGE NOVAKA 25

- dostavlja se za

Biserka Žeželj, rođ. Dukić – k.č. 2960 k.o. Zadar

Malinka Roberto – k.č. 2959 i 2958, sve k.o. Zadar

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na građevnim česticama 2961 i 2962, sve k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2019. u 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.