Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000394

URBROJ: 2198/01-5-19-0004

Zadar, 08.07.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija - građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 3. skupine na katastarskoj(im) čestici(ama) 4799/4 i 4806 k.o. Zadar u Zadru, Ulica II zasjedanja ZAVNOH-a

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2019.godine u 09:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra, Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.