Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000136

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 04.07.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

SILVIO PULJIĆ, HR-21000 SPLIT, 114. BRIGADE 9

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na dijelovima k.č. 2352/2 i 2353 k.o. Silba (novoformirana k.č. 2352/2 k.o. Silba).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.