Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000336

URBROJ: 2198/01-5-19-0015

Zadar, 04.06.2019.godine

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava  na nakretninama koje neposredno graniče  s predmetnom nekretninom

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKA MALBAŠIĆ, HR-44320 KUTINA, KOLODVORSKA 2

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine , katnost: prizemlje i 1 kat, bruto površine 284,37 m2, s 2 stana na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 2768/3 k.o. Silba (Silba).
  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Pod bedemom 1a, Zadar.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.