Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000059

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 03.06.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IRENA ČEPERKOVIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA CILJ 7

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 34/5 k.o. Bokanjac koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č. 7193 k.o. Bokanjac u osnivanju (S.I. k.č. 34/174 k.o.Bokanjac).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO