Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000038

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0005

Zadar, 24.05.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VIKTOR REZNIK, HR-23000 PETRČANE, PUNTA SKALA II ULICA 134B

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, pomoćne građevine i vanjskog bazena na katastarskim česticama dio 1480, 1482 i dio 1481/2 k.o. Petrčane (Petrčane)
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE