Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000070

URBROJ: 2198/01-5-19-0005

Zadar, 20.05.2019.godine

  • Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini od koje se predlaže formirati predmetna građevna čestica

 

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STEVAN MLINAR, HR-23000 ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 8D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu na građevnoj čestici koja će se  formirati od dijela k.č.br. 3640/106 k.o. Crno (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.