Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000224

URBROJ: 2198/01-5-19-0008

Zadar, 15.05.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVAČIĆ PROMET, d.o.o., HR-10410 Lukavec, Starogradska 17

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelje  drugih stvarnih prava na  toj nekretnini  te  vlasnika i nositelja  drugih  stvarnih  prava  na  nekretnini  koja  neposredno graniči s  nekretninom  za koju se izdaje  građevinska dozvola, na  uvid u spis radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2. skupine osam stanova i dva poslovna prostora -frizerski salon i  ured, na novoformiranoj građevnoj čestici 1271/5 k.o. Crno

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019 u 12:08 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku..

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.