Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000024

URBROJ: 2198/01-5-19-0003

Zadar, 19.03.2019.

  • Katarina Laptoš, HR-40306 Badličan, Badličan 28a
  • Davor Lužavec, HR-23000 Zadar, Bana Josipa Jelačića 1a
  • Anka-Ivanica Ž. Josipa R. Fabulić Penda
  • Oglasna ploča osam dana
  • Mrežna stranica Grada Zadra osam dana

Predmet:  Poziv za uvid u spis predmeta

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici od dijelova k.č. 3353 i 3354 sve k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.04.2019 u 10:30 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.
  5. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.