Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000025

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 19.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PETRA TADIĆ, HR-23000 ZADAR, PUNTAMIČKA 4

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 2608/3, k.o. Zadar koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č. 2608/2 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO