JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000276

URBROJ: 2198/01-5-19-0013

Zadar, 08.02.2019. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SLAVICA RELIĆ, HR-10430 SAMOBOR, ANDRIJE BIJANKINIJA 51A

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č. 6711 i k.č. 6712 obje k.o. Veli Iž (Veli Iž) koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na građevnoj čestici oznake k.č. 6713 k.o. Veli Iž (Veli Iž).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2019. god. u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.