JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000318

URBROJ: 2198/01-5-19-0002

Zadar, 07.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o., HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - zamjena vodovodne mreže uz kanalizaciju prema CS "Maestral" na katastarskoj(im) čestici(ama) 2090/1, 1953/1, 9300/1, 2038/1, 2037, 2080, 2079, 2078, 2071/3, 2054, 2059/5, 2059/3, 2068/3, 2070/2, 2071/1, 2072/1, sve k.o. Zadar k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno planiranje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.